Over ons

100% passie 100% lef

De Jeugdzorg is in een intensief proces van professionalisering terecht gekomen. Mede door de eisen die de overheid aan de Jeugdzorg stelt lijkt de meet en weetkant van de professionalisering de boventoon te voeren.
Verantwoording, effectmeting en kwaliteitszorg zijn de meest in het oog springende tendensen in dit proces. In deze verzakelijkte context komen dimensies als motivatie, identiteit, de eigen drijfveren, het ervaren van zin in de professie niet meer zo gemakkelijk aan de orde. Met deze website en onze activiteiten willen wij instrumenten ter beschikking stellen van iedereen die ruimte voor reflectie in de jeugdzorg een behartenswaardig streven vindt. Deze website is ingericht als informatiekanaal, prikbord voor initiatieven en een kalender voor evenementen op dit terrein.

Verbreding en stappen vooruit
De afgelopen jaren is door een aantal personen afkomstig uit jeugdzorg, beroepsopleidingen en wetenschap een traditie, die voorheen meer in de levensbeschouwelijke sfeer lag, opgepakt en verbreed rond vraagstukken naar zingeving en ethiek. Er is een initiatiefgroep gevormd, er zijn werkconferenties georganiseerd, er is een manifest opgesteld en er is een website ingericht. Deze activiteiten waren mogelijk dankzij een financiële bijdrage van het mgr. Van Rijtfonds en de Vereniging Jeugd- en Kinderzorg.
Tijdens werkconferenties is de gemeenschappelijke conclusie getrokken om op een meer gestructureerde wijze verdere stappen te zetten. Eind 2009 is de eerste stap gezet door het oprichten van een Stichting Zin in Jeugdzorg, een stichting met een tijdelijk karakter.

Structureel
Zin in Jeugdzorg wil een bijdrage leveren aan structurele inbedding van de aandacht voor ethiek en zingeving binnen de jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, de LVG-sector en de jeugdbescherming. De Stichting wil dat doen samen met anderen en met een grote omgevingsgevoeligheid: er is rond deze thema’s veel in beweging.

Drijfveren en kwaliteit
In het dagelijkse doen en laten van werkers in de jeugdzorg is aandacht voor en onderhoud van drijfveren, passies, idealen en levensbeschouwing van werkers een broodnodig onderdeel van kwaliteitszorg. Dat vraagt om werkers, leidinggevenden en bestuurders die een ideaal willen concretiseren. De betrokkenen bij Zin in Jeugdzorg willen samen met professionals in de jeugdzorgsector een ambitie met betrekking tot zingeving, drijfveren en ethiek in de jeugdzorg manifest maken. Uiteindelijk doel is deze thema’s een reguliere plek te geven in het proces van hulpverlening.
Het contact (kunnen) maken met de eigen drijfveren en daarmee ook met de drijfveren van de cliënt is voor Zin in Jeugdzorg samen met andere organisaties van doorslaggevend en vitaal belang voor de kwaliteit van de jeugdzorg. Dat betekent dat die drijfveren ook terug te vinden zijn in het dagelijks handelen binnen de jeugdzorg in brede zin.

Samen
Naast een stichtingsbestuur kent de Stichting een participatieraad van betrokken instellingen en personen die de opvolger is van de initiatiefgroep. De participatiegroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de stichting. Concreet geeft de participatieraad mede richting aan het (jaarlijkse) werkplan en activiteiten en adviseert over de daarop aansluitende begroting. Zo wil de Stichting beweging en bewogenheid rond de thematiek ook richting geven naar betrekken, verbinden en activeren.

Hoofdlijnen
Er is een meerjarenprogramma 2010-2012 en een bedrijfsplan 2011 opgesteld door de Stichting.
Daarbinnen worden vier hoofdlijnen met daarbij behorende activiteiten onderscheiden.
1. Ruimte voor ontmoeting
2. Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en motivatie
3. Toerusting en opslag van kennis en ervaringen
4. Belangenbehartiging en draagvlak vergroten

Financiering
De financiering van activiteiten gebeurt door subsidies, donaties en ontwikkelen van projecten en activiteiten samen met partners in het veld. Zo zijn projecten ontwikkeld met FCB (onderzoek handelingsverlegenheid, uit te voeren door Movisie) en met CNV-Publieke Zaak (symposium ‘Ethiek is Levenswerk november 2010). Ook wordt in het kader van toekomstige projectontwikkeling samengewerkt met Hogeschool Windesheim.